Deklaracja dostępności WCAG 2.1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa” w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie www:powlipno.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-25.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:

  • zdjęcia opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • nie wszystkie dokumenty są dostępne cyfrowo,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13), oraz komunikatów o stanie (4.1.3).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest: Dariusz Garbarczyk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
ul. Okrzei 4
87-600 Lipno

tel.: 54 2873268
fax.: 54 2873268
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skarga powinna zostać skierowana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" w Lipnie jest zlokalizowany przy ulicy Okrzei 4. Wejście do budynku jest jedno. Nie jest wyposażone w podjazd (pochylnię) dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie wyznaczono przechodzenia przez obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są dostępne na parterze i piętrze budynku. Na parterze budynku, jak i piętrze, istnieje jedna strefa komunikacyjna (korytarz). Na parterze, dostęp do strefy odbywa się przez wejscie główne. Korytarz na piętrze jest dostępny po pokonaniu schodów wyposażonych w poręcze po jednej stronie. W Placówce nie ma wind. Punkt informacyjny znajduje się na parterze w sekretariacie.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym zainstalowany jest domofon .

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono oznakowane miejsce parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Placówce nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub online.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności