Szanowni Państwo, publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności prowadzonej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Parkowa” w Lipnie, ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno. Informacje zamieszczone poniżej określają co się dzieje z Państwa danymi osobowymi w  trakcie odwiedzania naszej strony internetowej.

Pragniemy Państwa zapewnić, że w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie wdrożyliśmy do bieżącego stosowania politykę ochrony danych osobowych, opisującą szczegółowo środki techniczne  i organizacyjne zastosowane w celu  zapewnienia właściwej zgodnej z  prawem, ochrony Państwa danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE

 1. Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe, identyfikator internetowy), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. Reasumując możemy stwierdzić, że dane osobowe to  są takie dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.

 1. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo np. w formularzu kontaktowym. Inne dane gromadzone są automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasz system technologii internetowej, podczas odwiedzin na  naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub czas edycji strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, kiedy tylko wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową.

 1. Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Państwa  danych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa” w Lipnie  ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno , reprezentowana  przez Dyrektora Placówki Panią Iwonę Mikołajczyk , tel. 54 28732 68, adres email do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane ?

Każde przetwarzanie Państwa  danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Państwa zgoda na  przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 • Swoje dane możecie nam Państwo udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Państwa dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, która wyrażana jest  automatycznie w chwili, gdy wysyłacie Państwo  do nas swoje dane (np. adres mailowy). Państwa zgoda jest dobrowolna – proszę pamiętać , że możecie Państwo w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane wcześniej informacje, o ile tylko nie jest to związane  z prowadzoną przez nas ustawową działalnością;
 • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem ze świadczonej  przez nas działalności, to Państwa dane Twoje  przetwarzamy w związku z korzystaniem  przez  Państwa z przedmiotu naszej działalności. Odbywa się to zawsze za Państwa wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar skorzystania z naszej działalności , zostaniecie Państwo poinformowani  jakie dane osobowe będą nam potrzebne;
 • Możemy też przetwarzać Państwa dane w związku z koniecznością zapewnienia  bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz bezpieczeństwa naszych informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziecie Państwo  korzystać z naszej infrastruktury informatycznej lub będziecie się z nią łączyć, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem pracy u nas, to Państwa dane   przetwarzane będą  w postaci nadesłanej przez Państwo  aplikacji lub CV. Odbywa się to za Państwa  wiedzą i pisemną zgodą, którą można w każdej chwili cofnąć. W przypadku cofnięcie zgody na  przetwarzanie danych  Państwa  kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Państwa   Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określać będą  przepisy prawa pracy oraz wewnętrzne procedury określające sposób przetwarzania danych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa”  w  Lipnie.
 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa  dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, organ nadzorczy.   Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy instytucje te zwrócą się do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi informatyczne i  serwisowe. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych, dostępnych pod adresem:

 (https://www.facebook.com/about/privacy).

Zgromadzone dane przekazywane są wg. wypowiedzi Facebook’a do USA   i innych krajów trzecich spoza europejskiego obszaru gospodarczego które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych osobowych jak w krajach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyć to będzie portali społecznościowych Facebook  i Instagram. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych  przez te portale są  dostępne pod linkami:

Zasady dotyczące danych (facebook.com)

https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Na terenie Unii Europejskiej dzięki RODO macie Państwo zapewniony identyczny poziom ochrony wszystkich Państwa danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich.

Tekst RODO jest odstępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Proszę  pamiętać, że o czasie przetwarzania Państwa danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Państwa danych, niezależnie od Państwa woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, czy przepisy dotyczące rachunkowości. Państwa dane będą głównie do nas trafiać  w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Państwa danych na pewno nie będziemy wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności. Jeśli Państwa dane pozyskaliśmy w celu utworzenia dokumentacji  finansowej Państwa dotyczącej to  dane te będą przetwarzane  przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty wytworzenia danej dokumentacji finansowej. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, to zostaniecie Państwo zawsze o tym przez nas   o tym poinformowani i będziecie mieli Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu.

 1. Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jeśli przetwarzamy Państwa  dane osobowe, to zawsze macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC 

Możecie Państwo także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Jeśli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy  prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Państwu danym osobowym, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Państwa dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie osób, których dane pozyskaliśmy.

 1. Jak chronimy Państwa dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia do przetwarzania ( każdy w  zakresie wynikającym z racji piastowanego stanowiska)   oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 1. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do udzielania Państwu odpowiedzi na składane zapytania, wysyłania informacji o przedmiocie naszej działalności. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Pani Paula Klugiewicz, która sprawuje u nas funkcję Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nią jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

MONITORING WIZYJNY

 1. Podstawa prawna:

Podstawą prawną stosowania monitoringu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Administratora Danych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności wynika on z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, ustalenia sprawców zdarzeń oraz zgromadzenia dowodów na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Cel stosowania monitoringu:

Prowadzimy monitoring wizyjny w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie;
 • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie, w tym zapobieganie kradzieżom i dewastacjom;
 • nadzoru nad bezpieczeństwem osób, wychowanków, pracowników przebywających na terenie Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej „Parkowa”  w Lipnie;
 • zabezpieczenie przed zaistnieniem na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie aktów wandalizmu.
 1. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie.  Obszar terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, w której zainstalowane zostały kamery, posiada wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz komunikatu zawierającego nasze dane kontaktowe. Piktogramy takie zamieszczone są przy wejściu na obszar Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie, objęty monitoringiem.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

 • wizerunek osób fizycznych,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
 1. Czas przechowywania i udostępnianie:
 • Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora Danych albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 • Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownikom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa”  w Lipnie.

        Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna - Realizacja wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej - opiekun prawny do pobrania tutaj