Na obrazku widoczny jest napis INFO

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Parkowa”, „Na Zakręcie” i „Zakątek” w Lipnie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 lat do pełnoletności. Okres pobytu można przedłużyć na wniosek wychowanka do ukończenia przez niego 25 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Placówek określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i są to:

Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).