Na obrazku widoczne są domki z tekstem opisującym historię ich powstania

Przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących losów dziecka najważniejsze jest jego dobro. Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Uchwałą Rady Powiatu Lipnowskiego Nr XVIII/121/2008 w dniu 28 lutego podjęto decyzję  o utworzeniu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie z siedzibą przy ulicy Stefana Okrzei 4.

W kwietniu 2009 roku Rada Powiatu uchwałą zmieniła funkcję nowo tworzonej Placówki i zatwierdziła Statut, zaś Zarząd Powiatu - Regulamin, dostosowując do możliwości organizacyjnych na Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur w miesiącu grudniu 2008 roku rozpoczęła się  przebudowa Bursy Szkolnej, która dostosowała budynek do potrzeb Placówki. Prace ukończono w marcu 2009 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że Placówka łączy działania socjalizacyjne, interwencyjne i inne działania na rzecz niesienia pomocy dziecku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych Powiatu należy m.in. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (art.19, pkt 4). Celem priorytetowym do utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie było wyjście naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu z realizacją zabezpieczenia niezbędnych potrzeb dzieci i młodzieży, których pobyt w domach rodzinnych stał się niemożliwy.

Z dniem 29 kwietnia 2009 roku decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, Powiat Lipnowski otrzymał zgodę na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej na czas nieokreślony; zaś 30 kwietnia 2009 roku Placówka została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych: pozycja 65 (po wcześniej dokonanych czynnościach kontrolnych). Placówka jest przygotowana dla 30 wychowanków.

Swoją działalność Placówka rozpoczęła w dniu 4 maja 2009 roku.