Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Parkowa”, „Na Zakręcie” i „Zakątek” w Lipnie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 lat do pełnoletności. Okres pobytu można przedłużyć na wniosek wychowanka do ukończenia przez niego 25 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Placówek określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i są to:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
 3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
 4. dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
 5. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultacie.

W przypadku dziecka cudzoziemców :

 1. dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka;
 2. dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane;
 3. dokumenty podróży dziecka;
 4. informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie;
 6. informacje o rodzicach dziecka;
 7. dokumenty o stanie zdrowia dziecka.

Powyższą dokumentację przekazuje powiat, który kieruje dziecko do Placówki.

Odmowa przyjęcia do Placówki może nastąpić w wypadku:

 1. braku wolnego miejsca,
 2. niespełnienia warunków formalnych i braku właściwej dokumentacji,
 3. znacznej odległości od miejsca zamieszkania dziecka,
 4. orzeczenia sądu wobec nieletniego za czyny karalne lub toczącego się aktualnie postępowania sądowego,
 5. demoralizacji,
 6. agresji stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka lub innych osób,
 7. gdy nieletni wymaga stałego leczenia, znajduje się pod opieką specjalistów lub wymaga indywidualnej opieki,
 8. uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychoaktywnych.

Do Placówki „Parkowa” może być przyjęte dziecko w trybie interwencyjnym:

 1. bez skierowania oraz bez zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu,
 2. przyjęcie dziecka poniżej 10 roku życia należy każdorazowo uzgodnić z Placówką,
 3. osoba dowożąca dziecko do placówki zobowiązana jest do okazania dokumentu z konsultacji lekarskiej, określającego stan zdrowia dziecka i ewentualne zalecenia lekarskie,
 4. osoba dowożąca dziecko zobowiązana jest zapewnić mu odzież i bieliznę na zmianę oraz wyposażenie szkolne (tornister, książki i zeszyty).